Omrania-King-Salman-Park-Riyadh-Saudi-Arabia-KSA

King Salman Park, Riyadh, Saudi Arabia. Photo © King Salman Park