Omrania-Mashlah-Radisson-Blu-Hotel-Residences-DQ-Riyadh-Saudi-Arabia-KSA-3945

“Mashlah” art sculpture at the entrance of Radisson Blu Hotel, DQ, Riyadh, Saudi Arabia. Photo © Nadia Kos