GOSI_Office_Park-Riyadh-KSA

Caption: GOSI Office Park, Riyadh, Saudi Arabia. Photo © Hani Al-Sayed / Omrania