Salam Park

Salam Park - King Fahd Road, Riyadh, Saudi Arabia. Photo © Arriyadh Development Authority