06-salam-park

Salam Park King Fahd Road, Riyadh, Saudi Arabia. Photo © Arriyadh Development Authority